مبارزه ی عملی با اشرافیگری

هنگامی که معجون بادام برای پیامبر(ص) آوردند، به دلیل اینکه این نوع خوراکی ویژه نازپرودگان است، از خوردن آن خودداری ...

دوری از نازپروردگی

رسول خدا(ص) زندگی فقیرانه اما همراه سلامت نفس را بهتر از اشرافیگری دانسته است.

تَرَف (درآمد اشرافیگری و نازپروردگی)

توضیح مفصل در باره ی اشرافیگری و نازپروردگی.