على بن محمّد سَمُرى نايب چهارم امام مهدی(ع)

نايب چهارم امام مهدی(ع) على بن محمّد سَمُرى را به اختصار معرفی کنید.

زيارت نامه نوّاب اربعه امام مهدی(ع)

آیا نایبان خاص امام مهدی(ع) زیارت نامه دارند؟

مزار چهار نائب خاص امام زمان(ع)

مزار نایبان خاص امام مهدی(ع) در کجا قرار دارد؟

محمّد بن عثمان‏ بن سعید

محمّد بن عثمان‏ بن سعید کیست؟

دلايل نيابت عثمان بن سعید عَمرى از امام مهدى(ع)

دلايل نيابت عیمان بن سعید عَمرى از امام مهدى(ع) چیست؟

منزلت عثمان بن سعید عَمرى نزد امامان(ع)

منزلت عثمان بن سعید عَمرى نزد امامان(ع) چگونه بود؟

عثمان بن سعيد عمرى‏

عثمان بن سعيد عمرى‏ کیست؟

مزار چهار نائب خاص امام زمان(ع)

معرفی مزار چهار نائب خاص امام زمان(ع) و ذکر زیارت نامه برای آنها.

جايگاه دينى و فقهى سفيران چهارگانه

سفیران چهارگانه امام مهدی(ع) چه جایگاه دینی و فقهی داشتند؟