بازرسی امیرالمؤمنین(ع) در بازار

این ماجرا نشان می دهد که امام علی(ع) در زمان حکومتش شخصا در بازار حضور می یافته و نظارت می ...

نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشه علوی

نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیۀ نظام‌های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این ...