نظرة الی الغدیر

گزیده و اقتباسی از الغدیر، اثر گران سنگ علامه امینی است.