کوتاهی در حق خانواده

پیامبر اکرم(ص) مردی را که از خرجی خانواده اش کم بگذارد، گناهکار معرفی کرده است.

انفاق برای افراد واجب النفقه

شخصی چند بار و هر بار دو دینار برای انفاق در راه خدا نزد رسول گرامی اسلام(ص) آورد اما حضرت ...