نقد انواع نگرش‌ها به رابطه دین و نیازهای انسان بر اساس قرآن کریم ‏

مسئله نیازمندی انسان به دین، از مسائل جدید در حوزه دین شناسی می‌باشد که تکیه عمده آن بر تأثیرات دین ...