راه های احراز وثاقت علی بن محمد بن قتیبة

یکی از راویان قرن سوم که افزون بر نقل روایت از افراد گوناگون، در حفظ و نشر اخبار فقیه و ...

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

در بررسی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی، با دو کینه و چندین نام مشترک مواجه می شویم ارزیابی های این مقاله ...

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

موضوع این تحقیق بررسی وثاقت برقی و اعتبار روایات او با تأکید بر مشایخ وی در کتاب المحاسن است. هدف ...

مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

احمد بن علی نجاشی، یکی از متخصصان برجسته علم رجال و کتابشناسی است و رجال او در میان چهار کتاب ...

بررسی اصل رجالی «وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه»

در این‌جا اشکال مهمی وجود دارد که آقای هادوی تهرانی آن را به‌طور خلاصه چنین آورده است:«گاهی توهم می‌شود که ...

وثوق صدورى و وثوق سندى و ديدگاه ها

1. وثوق صدورى و وثوق سندى.2. قرينه‏ ها و نشانه‏ هايى كه به روايت اعتبار مى‏دهند.3. ديدگاه هاى شهيد ثانى ...