شاخص‌های نیرویِ انسانیِ کارآمدِ نظام از منظر نهج‌البلاغه

کارآمدی و خلاقیت کارگزاران و مدیران از عوامل مهم و اساسی در کارایی نظام‌های سیاسی است که همیشه موردتوجه متفکران ...