رویکرد حدیثی تقریب گرایانۀ مغنیه در الکاشف

دانشوران مسلمان همواره از قرآن و سنت به مثابه مهم ترین سرچشمه های فهم آموزه های دینی یاد کرده اند، ...

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟

کاشف

صفت خدا