کلمات مشابه :زراعت

روز جهاد کشاورزی

27 خرداد، به دستور امام خمینی جهاد سازندگی در روز 27 خرداد 1358 تشکیل شد.

كشاورزى

كشاورزى، مستحب بودن كشاورزى و درختكارى، كشاورزان، پيامبران و كشاورزى

كشاورزي

مشتمل بر : 1. مستحب ‏بودن ‏كشاورزي ‏ودرختكاري 2. كشاورزان 3. پيامبران و كشاورزي