سیما و سیره علی و اهل بیت(ع) در کشف المحجوب هجویری

یکی از کارهای مهم عالمان تصوف و عرفان اسلامی، تدوین و نوشتن کتاب‌هایی برای آموزش یا پاسخ به سؤالات مریدان ...