برخی از وجوه معنایی واژۀ «کفر» در ترجمه‌های آقایان بهبودی، صادقی، مجتبوی و مکارم

بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم، اهمّیت ویژه‌ای دارد. چراکه فهم کامل و شامل یک متن وحیانی از کتابی ...

خطر دین التقاطی و فرجام خطرناک جامعه التقاطی در دنیا و آخرت

آیت الله محمدی ری شهری در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره در بیان اقسام کفر نکوهیده گفت: ...

نادیده گرفتن نیکی دیگران با گفتار یا رفتار کفر نعمت است

آیت الله محمدی ری شهری در جلسه هفتگی تفسیر، در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره گفت: کفر نکوهیده ...

معناشناسی کفر نکوهیده از منظر قرآن کریم

آیت الله محمدی ری شهری در جلسه هفتگی تفسیر قرآن کریم ، در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره ...

معناشناسی کفر و کافر در قرآن کریم

آیت الله محمدی ری شهری در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره : ریشه کفر به معنای پنهان كردن ...

« تدسیس نفس » خطرناک ترین موانع « فلاح » و سعادت در دنیا و آخرت است

آیت الله محمدی ری شهری در جلسه هفتگی تفسیر قرآن کریم ، در ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه ...

نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت انسان

سعادت حقيقى انسان در گرو ايمان و عمل صالح است. اگر انسان ايمان داشته باشد، اعمالش پذيرفته مى شود، در ...

« ظلم»، « کفر » و « گناه » موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت است

آیت الله محمدی ری شهری در جلسه هفتگی تفسیر قرآن کریم، در ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره ...

بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

پدیده تکفیر را ابتدا گروهی تندرو به نام خوارج ایجاد کردند که آثار مخربی در جامعه بر جای نهاد. بعدها ...

كفر، حجاب عقل

كفر چگونه دیده عقل را نابینا مى كند و مانع شناخت مى گردد؟

كفر در قرآن

كفر در قرآن چند نوع است؟

088 ـ و من جحدکم کافر

وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كافِرٌ .