594 - مصونیت از کوردلی (4)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى‌ عَن سَبيلِك‌. چهار معنا از معانی «راه خدا» یا همان «صراط مستقیم» را که در قرآن و ...

593 - مصونیت از کوردلی (3)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى‌ عَن سَبيلِك‌. در تبیین این فراز نورانی، پس از بیان اینکه مراد از کوری، کوری باطنی است ...

592 - مصونیت از کوردلی (2)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى‌ عَن سَبيلِك‌. در تبیین این فراز نورانی که از خداوند سبحان می‌خواهیم: مرا به نابینایی از راهت ...

591 - مصونیت از کوردلی (2)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى‌ عَن سَبيلِك‌. در تبیین این فراز نورانی که در آن درخواست می‌کنیم: «خدایا! مرا به نابینایی از ...

590 - مصونیت از کوردلی (1)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] العَمى‌ عَن سَبيلِك‌. در ادامه تبیین فرازهای نورانی دعای مکارم، پس از درخواست مبتلا نشدن به تنبلی در ...