گزیده سیره پیامبر خاتم(ص)

کتاب سیره پیامبر خاتم(ص) در هفت مجلد منتشر شده بود که این کتاب گزیده ای از آن است.

سیرة خاتم النبیین(ص)

متن عربی کتاب سیره پیامبر خاتم(ص)