پوران میرزایی

کارشناسی: علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، 1382

کارشناسی ارشد: علوم حدیث گرایش تفسیر اثری، دانشگاه قرآن و حدیث، 1386

دکتری: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، مشغول به تحصیل

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ساختار شناسی تفسیر قمی

عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث، مربی گروه علوم حدیث

فعاليت های آموزشی

تاریخ حدیث شیعه، صرف، نحو، اصطلاحات حدیثی، درایه الحدیث، توثیق و تضعیف، آشنایی با علم رجال، منابع حدیثی، جوامع حدیثی شیعه، نقد و وضع حدیث، فقه الحدیث1، سبک شناسی حدیث، کتب رجال اهل سنت، متدولوژی، تفسیر قرآن 1، فقه مقدماتی، اعراب قرآن و حدیث 1 و 2، نحو 2

فعاليت های پژوهشی 

الف) کتابهای منتشر شده : پژوهشی در تفسیر قمی، انتشارات زائر، 1390

ب) مقالات منتشر شده : 

 بازکاوی انتساب تفسیر قمی در خلال مقایسه مقدمه با متن، فصلنامه علوم حدیث،1389مدخل‌ «الشماخی ـ حسین بن احمد»، دانش‌نامه جهان اسلام، 1392مدخل‌ «الطیالسی ـ ابو الولید»، دانش‌نامه جهان اسلام، 1392

افتخارات

· کسب رتبه دوم پایان‌نامه‌های قرآنی معاونت فرهنگی وزارت علوم· کسب عنوان پژوهش برتر در همایش ملی بزرگداشت علی بن ابراهیم قمی


 پوران میرزایی