کاوس روحی برندق

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم قرآن و حدیث

دکتری (1387)،‌ مبانی نظری اسلام

دکتری (1384)،‌ فقه و اصول

کارشناسی‌ارشد (1371)،‌ فقه و اصول

کارشناسی (1369)، فقه و اصول


 کاوس روحی برندق