محمد تقی دیاری بیدگلی

مديرگروه علوم قرآن و حديث دانشکده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه قم

خارج فقه و اصول

كارشناسي ارشد: مدرسي الهيات و معارف اسلامي، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1371ش.عنوان پايان نامه ارشد: قلمرو ارزش‌هاي اخلاقي (ترجمه و نقد بخشي از كتاب فلسفه اخلاق پرفسور هارتمان)

دكتراي تخصصي: الهيات، علوم قرآن و حديث، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، خرداد 1377ش.عنوان رساله دكتري: نقد و بررسي اسرائيليات يا انديشه‌هاي وارداتي يهود در تفسير قرآن،


 محمد تقی دیاری بیدگلی