ذوالقرنين عليه السلام

«و از تو درباره ذو القرنين مى پرسند. بگو : به زودى ذكرى از او براى شما مى خوانم. ما در زمين به او قدرت داديم و از هر چيزى وسيله اى بدو بخشيديم».
 5121