انتظار فَرَج در حدیث های حضرت عبدالعظیم  2004
انتظار فَرَج در حدیث های حضرت عبدالعظیم

حضرت عبد العظیم یک حدیث بی واسطه از امام جواد(ع) و حدیثی دیگر با واسطه از امام باقر(ع) در باره انتظار فرج دارد. متن و شرح این دو حدیث.

پژوهشى در باره حكمت دعا براى امام زمان(ع)  2465
پژوهشى در باره حكمت دعا براى امام زمان(ع)

دعا و عمل در كنار هم، دو پايه تحقّق خواسته ها و آرزوهاى بشر بوده اند. ظهور و قيام مُصلح موعود براى تحقّق عدالت، امنيت و كمال حقيقى انسان نيز خواسته و مطلوبى مهم براى بشريت است و از اين قاعده، مستثنا نيست...