سبک‌شناسي سيوطي در « اللئالي المصنوعه » - صفحه 200

سبک‌شناسی سیوطی در «اللئالی المصنوعه»

علی رضا بهرامی ۱

چکیده

سیوطی که در زمره دانشمندان پرکار اهل سنت به شمار می‌رود در حوزه احادیث موضوعه با انگیزه پالایش، نقد و تلخیص کتاب الموضوعات نوشته ابن جوزی (508 _ 597 ﻫ ) وارد می‌شود. نقل طریق مؤلف منبع اصلی از ویژگی‌های کار اوست که به تلخیص سند کمک کرده است. تلفیق احادیث ابواب مختلف و حذف برخی از روایات پژوهشگر را به این نتیجه می‌رساند که استفاده از الموضوعات آسان‌تر است. اعتماد سیوطی بر ذهبی و ابن حجر به رفع تهمت وضع از برخی روایات و راویان منتهی شده است. در نقد متون مورد تأیید شیعه، گاه بر آتش رد افزوده، ولی گاهی از عدم وضع برخی دفاع کرده است، اما در نسبت غلو و رفض به راویان شیعی نمی‌توان تفاوتی میان سیوطی و دیگر ناقدان قائل شد.

کلیدواژه‌ها: سیوطی، موضوع، روایت.

شرح حال مؤلف

او أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال الخضیری الأسیوطی الشافعی است که در رجب 849 هجری۲ متولد و در جمادی الأولی 911 هجری در گذشته است.

1.دانش آموخته حوزه، کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کلام، پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت: مؤسسه دار الحدیث.

2.. در کیفیت تولد او اطاله زیادی شده که هم در مقدمه کتاب و هم در مقدمه الدر المنثور آمده.

صفحه از 222