بررسى سندى زيارت جامعه كبيره - صفحه 92

بررسى سندى زيارت جامعه كبيره ۱

نويسنده: آيت‏اللّه‏ شيخ محمّد سند

ترجمه: مهناز فرحمند ۲

چكيده: زيارت جامعه كبيره از امام هادى عليه ‏السلام روايت شده است و در شناخت ويژگيهاى امامان معصوم عليهم ‏السلام مضامين بلندى را در بر دارد. درباره سند اين زيارت، بحثهايى مطرح شده است. نگارنده در اين گفتار، ابتدا از ضوابطى كه در ارزيابى حديث بر مبناى طريق روايتى آن آورده است، نتيجه مى‏گيرد كه كلام دانشمندان رجالى پيشين، آخرين كلام در باب وضع راويان نيست. آن‏گاه درباره موسى‏بن عمران نخعى بحث مى‏كند و بر اساس مشايخ و راويان، وثاقت او را نشان مى‏دهد. سپس درباره صحّت سند زيارت جامعه، از چند ديدگاه ديگر سخن مى‏گويد.

كليد واژه‏ها: علم الحديث / علم رجال الحديث / نخعى، موسى‏بن عمران / زيارت جامعه كبيره، توثيق سند / زيارت جامعه كبيره، راويان / زيارت جامعه كبيره، ديدگاه فقهاى اماميّه.

1.ترجمه بخشى از كتاب «دراسات حول الزيارة الجامعة كبيرة» كه متن اصلى آن به زبان عربى در دست انتشار است. نسخه آماده چاپ اين اثر، به لطف فاضل گرامى حجّت الاسلام شيخ اسماعيل بحرانى ـ با اطّلاع و اجازه مؤلّف بزرگوار ـ به دست ما رسيد؛ كه از لطف هر دو بزرگوار، سپاسگزاريم.

2.عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد ورامين ـ پيشوا.

صفحه از 115