تحليلى پيرامون حديث ردّ الشمس‏ - صفحه 59

تحليلى پيرامون حديث ردّ الشمس‏

مهدى مردانى ۱

چكيده:مقاله حاضر عهده‏دار تحليل يكى از احاديث فضائل اميرالمومنين عليه السلام به نام «ردّ الشمس» است كه در دو بخش سامان يافته است. در بخش اوّل، ديدگاه محدّثان و انديشمندان اهل سنّت درباره حديث ردّ الشمس مورد نقد و بررسى قرار گرفته است و در بخش دوم، از منظر عالمان و محدّثان شيعه به مطالعه اين حديث پرداخته شده است. شواهد و مؤيّدات حديث ردّ الشمس، در خاتمه ارائه شده است.

كليد واژه: ردّ الشمس / مصادر اهل سنّت / مصادر شيعه - شواهد و مؤيّدات / اسناد حديث / متن حديث.

مقدّمه‏

«ردّ الشمس» - به معناى «بازگرداندن خورشيد» - عنوان يكى از برجسته‏ترين فضائل امير مومنان عليه السلام است كه عالمان و محدّثان بزرگ شيعى و سنّى از آن ياد كرده‏اند. اين فضيلت سترگ، به لحاظ امكان وقوع يا كيفيّت تحقق، فراتر از خرد عمومى است؛ بدين روى، نيازمند تحليل و اثبات است. در اين گفتار، كوشيده‏ايم تا

1.مدرّس مركز تخصصى علوم حديث قم. Email: hannan@yahoo.com

صفحه از 83