غذاخوردن 2 - صفحه 1

فصل هفتم: نكاتى كه بعد از خوردن بايد رعايت شود

7 / 1

گزاردن شكر خداوند

۴۴۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سير سپاس گزار ، به سانِ روزه دار شكيباست .

۴۴۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سير سپاس گزار ، مزدش همانند مزد روزه دارى است كه به خاطر خدا روزه گرفته باشد .

۴۵۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سير سپاس گزار ، برتر از روزه دار خاموش [از ذكر و سپاسگويى خدا ]است .

۴۵۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن ، سير مى خورد و مى آشامد و شكر خدا را به جا مى آورد ، و خداوند به او مزدى مى دهد كه به روزه دار نمى دهد . خداوند ، سپاس گزار و داناست و دوست دارد كه [از او] سپاس گزارى شود .

صفحه از 57