کینه 2 - صفحه 1

فصل سوم : خاستگاه هاى كينه

3 / 1

شيطان

قرآن

«همانا شيطان مى خواهد با شراب و قمار ، ميانِ شما دشمنى و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز ، باز دارد . پس آيا شما دست بر مى داريد ؟» .

حديث

۵۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :شيطان ، از اين كه نمازگزاران جزيرة العربْ او را بپرستند ، نوميد شد ؛ امّا در به جان هم انداختن آنان ، اميدوار است .

صفحه از 68