گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) - صفحه 145

گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي)

نديمى (قرن نهم)

تحقيق : سيد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

بزرگان هميشه ، براى بهتر مطرح كردن مطالب خود ، به اشعار خود ـ در صورتى كه خود شاعر بوده اند ـ و يا به شعر ديگران ، استشهاد نموده اند و در كتب تدوين شده آنان ، از اين نمونه ها به وفور ، مشهود است .
شعر ، به دليل تأثيرگذار بودن آن در دل و جان ، دائماً مورد توجّه بوده و حتى در بعضى از آيات قرآنى و كلمات بزرگان دين ، مشاهده مى شود كه اين كلمات ، داراى سجع و قافيه هستند .
گفتار رسول گرامى اسلام و امامان معصوم عليهم السلام ، هميشه مورد توجّه بوده اند و بعضى با جمع آورى ، شرح ، ترجمه و . . . آنها به حفظ و نگهدارى شان اهتمام ورزيده و كتبى را در اين زمينه تأليف نموده اند .
در اين بين ، شعرا نيز از جايگاه خاصّى برخوردار بوده اند و هر يك با ترجمه بعضى از اين آثار ، براى بهتر فهماندن اين كلمات گهربار به عامّه ، خدمتى به هر چه بهتر ماندن آنها در بين مردم نموده اند .

صفحه از 228