منبع الغرر و مجمع الدرر - صفحه 9

منبع الغرر ومجمع الدرر

ابو فراس عبدالرحيم بن عبدالعظيم عنبرى(قبل از قرن 10ق)

تحقيق : عليرضا هزار

درآمـد

نيك هويداست كه اميرمؤمنان عليه السلام، گران سايه ترين شخصيتى است كه پس از پيامبر صلى الله عليه و آله، دريا دريا، منقبت و فضيلت درباره اش رسيده است .
دوستان و شيعيان، از سرِ ارادت و عشق ورزى، فضايلش را باز نوشته و گفته اند، و برخى دشمنان هم از سرِ انصاف و رعايت اخلاق و ادب علمى در صناعتِ تاريخ نگارى و حديث گويى، و يا دستِ كم، گريز از طعن نابينايى و ناتوانى از ديدنِ آفتاب، به نقل مدايح و حمايد خورشيد پرداخته اند .
بارى، هنوز شمار زيادى از آثار تك نگاريده، و نيز غير آن درباره اميرمؤمنان و اهل بيت عليهم السلام، تحقيق ناشده در قعر و اعماقِ بحارِ تراثِ دست نوشت، وجود دارد، كه دست هاىِ لطيف و صيقلْ زنِ پژوهشيان را براى ويرايش و آرايشْ و برگرفتن غبار از آن چهره هاى مهجورِ مستور اميد مى برد . كوته نوشتى كه منظورِ شماست، نورى از آن انوار است .

صفحه از 31