بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئالي - صفحه 134

2 . ابن ساوجى (قرن 8) ، كه بدرة المعاني (رساله حاضر) را سروده است .
3 . اشرف مراغى (قرن 9) ، كه نظم نثر اللئالي از اوست و در ميراث حديث شيعه دفتر سوم به چاپ رسيده است .
4 . نور الدين عبد الرحمن جامى (م 898) ، كه چهل حديث از حضرت رسول صلى الله عليه و آله و صد كلمه امير المومنين عليه السلام را به نظم كشيده است . اربعين جامى ، نخستين بار به سال 1363 توسط انتشارات آستان قدس رضوى در مشهد به چاپ رسيده است .
5 . مكتبى شيرازى (قرن 9) ؛ او در كلمات عليه غراء هنرنمايى نموده كه توسط ميراث مكتوب به چاپ رسيده است . آقاى محمود عابدى در مقدمه اين تحقيق خاطر نشان مى سازد كه مجموعه اى كه بدان دست يافته على رغم آنچه در برخى منابع آمده، نظم 60 كلمه از صد كلمه جاحظ نيست ، بلكه نظم هفتاد كلمه از نثر اللئالي است .
6 . حسن بن سيف الدين هروى (قرن 10) ، كه چهل حديث از احاديث نثر اللئالي را در سال 912 ق به نظم كشيده و توسط انتشارات آستان قدس به چاپ رسيده است .
7 . عادل بن على خراسانى (قرن 9) ، كه ترجمه منظوم صد كلمه گرد آمده توسط جاحظ و نظم اللئالي و چند چهل حديث از آثار منظوم اوست . ۱
8 . اسدى ، كه 29 كلمه از كلمات امام عليه السلام را به ترتيب حروف تهجى تنظيم كرده و مضمون هر كلمه را در دو بيت همانند وطواط به نظم آورده است .
9 . نديمى ، كه گنج گهر او، كه نظم نثر اللئالي است در دفتر هشتم ميراث حديث و با تحقيق آقاى سيد جعفر حسينى اشكورى به چاپ رسيده

1.براى اطلاع بيشتر ر.ك زبدة الأخبار ستين عادلى ، ميراث حديث شيعه ، دفتر اول .

صفحه از 185