تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 2681
کتاب «اسلام و محیط زیست» منتشر شد

کتاب «اسلام و محیط زیست» منتشر شد

News

  

دوشنبه 20/3/87

راوی: کتاب "اسلام و محیط زیست" به قلم آیة الله عبدالله جوادی آملی از سوی مرکز نشر اسرا منتشر شد.

به گزارش راوی: این کتاب مجموعة سخنان و نوشته های ایة الله عبدالله جوادی آملی است که در زمینة محیط زیست اسلامی ثبت شده است.
این کتاب در پنج فصل سامان یافته است که فصل نخست آن به آبادانی زمین و تاسیس مدینة فاضله توسط خلیفة الهی اختصاص یافته است.
در فصل دوم نویسنده به صبغة علوم انسانی و دینی محیط زیست پرداخته است.
فصل سوم رابطة اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی را مد نظر داشته است.

اسلام و محیط زیست

تلاش در طبیعت و تاثیر آن در سلامت محیط زیست عنوان فصل چهارم کتاب است.
در فصل پایانی، نویسنده تاثیر حسن معاشرت در سلامت محیط زیست را متذکر شده است.

این کتاب با جلد نرم و در 360 صفحه و شمارگان 3000 نسخه به بهای 3750 تومان از سوی مرکز نشر اسرا انتشار یافته است.

News

  

دوشنبه 20/3/87

راوی: کتاب "اسلام و محیط زیست" به قلم آیة الله عبدالله جوادی آملی از سوی مرکز نشر اسرا منتشر شد.

به گزارش راوی: این کتاب مجموعة سخنان و نوشته های ایة الله عبدالله جوادی آملی است که در زمینة محیط زیست اسلامی ثبت شده است.
این کتاب در پنج فصل سامان یافته است که فصل نخست آن به آبادانی زمین و تاسیس مدینة فاضله توسط خلیفة الهی اختصاص یافته است.
در فصل دوم نویسنده به صبغة علوم انسانی و دینی محیط زیست پرداخته است.
فصل سوم رابطة اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی را مد نظر داشته است.

اسلام و محیط زیست

تلاش در طبیعت و تاثیر آن در سلامت محیط زیست عنوان فصل چهارم کتاب است.
در فصل پایانی، نویسنده تاثیر حسن معاشرت در سلامت محیط زیست را متذکر شده است.

این کتاب با جلد نرم و در 360 صفحه و شمارگان 3000 نسخه به بهای 3750 تومان از سوی مرکز نشر اسرا انتشار یافته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :