ادب فرزند - صفحه 1

۱۹۰.امام صادق عليه السلام :روز رستاخيز كه برپا شود ، خداوند ، عالم و عابد را زنده مى كند . هنگامى كه آن دو در پيشگاه خداوند حضور مى يابند ، به عابد گفته مى شود : «به سوى بهشت حركت كن!» و به عالم گفته مى شود : «درنگ كن و به خاطر ادبِ نيكويى كه به مردم آموختى ، آنان را شفاعت نما» .

5 / 5

پدر و مادر

۱۹۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از جمله حقوق فرزند بر پدرش ، آن است كه او را خوب تربيت كند ، و نَسَب او را انكار نكند.

۱۹۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :فرزندانتان را گرامى بداريد و نيكو تربيتشان كنيد تا آمرزيده شويد.

۱۹۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اين كه مرد فرزندش را ادب كند ، بِه از آن است كه يك صاع ۱ صدقه دهد.

۱۹۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ پدرى ، هديه اى بهتر از ادب نيكو به فرزند نداده است.

۱۹۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :فرزندانتان را به سه خصلت تربيت كنيد : محبّت به پيامبرتان ، محبّت به خاندان او ، و قرائت قرآن.

1.صاع ، پيمانه اى است براى اندازه گيرى غلّات ، معادل چهار مُد .

صفحه از 34