گونه‌پژوهي پژوهش‌هاي فقه‌الحديثي خاورشناسان - صفحه 31

گونه‌پژوهی پژوهش‌های فقه‌الحدیثی خاورشناسان

با تأکید بر فقه و حقوق

علی راد ۱

چکیده

از بررسی پژوهشهای حدیثی خاورشناسان چنین برمی‌آید که مطالعات فقه‌الحدیثی پس از بررسی‌های تاریخی، دومین عرصه حضور جدی آنان در حدیث‌پژوهی به شمار می‌آید. البته مستشرقان به مباحث عام و نظری فقه‌الحدیث، همچون اصول و قواعد فهم حدیث، منبع‌شناسی فقه‌الحدیث و... چندان نپرداخته‌اند، لکن در فقه‌الحدیث موضوعی، شاهد تنوع و تکثر مقالات آنان در موضوعاتی چون: فقه و حقوق، قرآن پژوهی، احادیث تفسیری، سیرهپژوهی و کلام و عقاید؛ احادیث اعتقادی، فرق و مذاهب، هستیم. این پژوهه به بررسی توصیفی گونه‌های مهم نگاشته‌های خاورشناسان در فقه‌الحدیث پرداخته شده است.

کلید‌واژه‌ها: خاورشناسان، حدیث شیعه، فقه‌ الحدیث، نقد حدیث.

1.استادیار دانشگاه تهران(پردیس قم) و مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث.

صفحه از 47