25
اطلس غدير و عاشورا


اطلس غدير و عاشورا
24

نقشه 6 : نقشه سياسى استان‏هاى حكومت اسلام در روزگار خلافت امام على عليه السلام‏

در دوران سه خليفه نخست ، مركز ثقل سياسى و نظامى خلافت اسلامى، مدينه بود ؛ امّا گسترش روزافزون سرزمين اسلام ، پيش از خلافت امام على عليه السلام ، اين الزام را ايجاد كرد كه اداره سرزمين‏هاى تازه فتح شده ، به كوفه ، بصره ، دمشق و فُسطاط ، سپرده شود . بِدين ترتيب ، فتوحات نيمه شمالى فلات ايران (تا قفقاز و ماوراء النهر و چين) به كوفه ، و نيمه جنوبى فلات ايران (تا سِند و هند) به بصره ، و روم شرقى و سرزمين‏هاى خَزَران به دمشق (شام) ، و اِفريقا به فُسطاط (مصر) سپرده شد و مديريت اين مناطق نيز در اين چهار شهر ، متمركز گرديد .
در دوره خلافت على عليه السلام ، مدينه ، اهميّت سياسى خود را از دست داد و در عوض ، كوفه ، مركز خلافت اسلامى گرديد . البته شام ، از اطاعت امام على عليه السلام سر باز زد و تحت ولايت معاويه بود . مصر و حلب نيز در گير و دار نزاع ميان كوفه و دمشق ، دست به دست مى‏شدند . اين دو ناحيه ، در آغاز خلافت امام على عليه السلام ، تحت حاكميت ايشان بودند ؛ امّا در آخر اين دوره ، به تصرّف معاويه در آمدند . مناطق شرقى حكومت اسلامى (ايران و خراسان بزرگ و ماوراء النهر و...) ، تا پايان دوره امام على عليه السلام ، به ايشان وفادار ماندند .

  • نام منبع :
    اطلس غدير و عاشورا
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    پیوند معرفی کتاب :
    http://www.hadith.net/post/2185/
تعداد بازدید : 60023
صفحه از 47
پرینت  ارسال به