حسين ‏بن ‏حمدان خصيبي(م 334 يا 346 ق)

ابوعبدالله حسين بن حمدان جنبلائى خصيبي يا حضينى از محدثان و راويان شيعه اماميه در عصر غيبت صغري و مؤلف كتاب مهم و جنجالى الهداية الكبرى است كه به سال ۲۶۰ متولد شد.

بسيارى از رجاليون و فهرست نويسان شيعه مانند نجاشى او را به شدت تضعيف كرده‏اند. نجاشى درباره او عبارت« فاسد المذهب» را آورده و برخى در صدد توجيه و تصحيح عقيده خصيبى و آثار او بر آمده و از او به نيكى ياد مى‏كنند.

فرقه نصيريه او را از بزرگان خود مى‏دانند زيرا وى با محمد بن نصير رئيس اين فرقه مرتبط بوده و او را باب امام دوازدهم مى‏دانسته است. البته نميرى مورد لعن ائمه قرار گرفته است.

بيشترين فعاليتهاي مذهبي خصيبي در شهر بغداد بود كه از جمله اين فعاليتها مى‏توان به موضع‏گيري در برابر اسماعيليه اشاره نمودپس از آن به شهرهاي خراسان و ديلم سفر كرد و سرانجام در حلب نزد امير سيف‏الدوله ساكن شد و به وسيله وكلاي خود در شهرهاي عراق و شام به اداره امور ديني آن مناطق مي‏پرداخت‏

شاگردان‏

يكي از شاگردان روايي خصيبى، هارون بن موسي تلعكبري( م ۳۸۵ ق) است كه از بزرگان مورد اعتماد شيعه اماميه است.

آثار

از آثار اوست: كتاب الاخوان، كتاب المسائل، كتاب تاريخ الائمة يا كتاب في احوال اصحاب الائمه واخبارهم و كتاب الرسالة.

وفات‏

وى به اختلاف اقوال در سال ۳۳۴ يا ۳۴۶ يا ۳۵۸ از دنيا رفت و در حلب به خاك سپرده شد.