مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : اصطلاحنامه علوم حدیث
محل نشر : قم
ناشر : بوستان کتاب
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1390
تعداد جلد : 1
قطع : رحلی
زبان : فارسی
نوع جلد : سلفون
جستجو در Lib.ir

اصطلاحنامه علوم حدیث

این اثر شامل اصطلاحات متداول در رشته علوم حدیث است که با بررسی بیش از 120 عنوان مدرک رجالی و درایه‌ای؛ حدود 7500 واژه کلیدی و کاربردی را ارائه می‌دهد.

تهیه شده توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
در باره کتاب :
این اثر شامل اصطلاحات متداول در رشته علوم حدیث است که با بررسی بیش از ۱۲۰ عنوان مدرک رجالی و درایه¬ای؛ حدود ۷۵۰۰ واژه کلیدی و کاربردی را ارائه می‌دهد.
در این کتاب، روابط سلسله مراتبی، هم ارز و وابسته، میان اصطلاحات مشخص شده است تا علاوه بر آسان کردن ذخیره و بازیابی اطلاعات، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی برای مدیریت اطلاعات علوم حدیث به کار آید و در فرایند پژوهش، نقشه تحقیق و آموزش و سازماندهی و طبقه¬بندی دانش¬های اسلامی نقش مؤثری ایفا کند.
اثر حاضر، یکی از اصطلاح نامه‌های تخصصی در حوزه علوم اسلامی است که مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به تدوین آن همت ورزیده است.
اصطلاح نامه¬های علوم قرآنی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، اصول فقه، منطق و اخلاق، آثار دیگری است که این مرکز به‌طور مستقل آن‌ها را منتشر کرده است.
فهرست مطالب:
فصل اول: كلياتى در باب اصطلاح نامه    ۱۵
تعريف اصطلاح نامه (THESAURUS)    ۱۵      اهداف اصطلاح نامه    ۱۵
۱ ـ اهداف اصلى    ۱۵        ۲ ـ اهداف كاربردى    ۱۶
ويژگى ها و تفاوت اصطلاح نامه با سر عنوان ها و واژه نامه ها    ۱۶
۱ ـ برخى ويژگى هاى اصطلاح نامه:    ۱۶      ۲ ـ تفاوت اصطلاح نامه با سرعنوان موضوعى(Subject heading)    ۱۷
۳ ـ برخى تفاوت هاى اصطلاح نامه با واژه نامه و لغت نامه    ۱۸
تاريخچه اصطلاح نامه    ۱۸
اصطلاح نامه به زبان فارسى    ۱۹
فصل دوم: اصطلاح نامه علوم اسلامى    ۲۱
اصطلاح نامه و سازمان دهى اطلاعات علوم و معارف اسلامى    ۲۱
الف ـ نمايه سازى به روش اصطلاح نامه    ۲۲
نمايه سازى همارا    ۲۲
ـ نمايه سازى پيش همارا    ۲۲
ـ نمايه سازى پس همارا    ۲۲
ـ اصطلاحات علوم اسلامى و پيش همارايى در نظام پس همارا    ۲۲
ب ـ دستورالعمل كاربردى اصطلاح نامه در نمايه سازى علوم اسلامى    ۲۳
استاندارد مورد توجه در تدوين اصطلاح نامه علوم اسلامى    ۲۵
معرفى قسمت ها    ۲۶
الف ـ واژگان عمومى    ۲۶
ب ـ اصطلاح نامه هاى تخصصى    ۲۶
ـ اصطلاح نامه علوم قرآنى    ۲۶
ـ اصطلاح نامه فلسفه اسلامى    ۲۷
ـ اصطلاح نامه اصول فقه    ۲۷
ـ اصطلاح نامه منطق    ۲۷
ـ اصطلاح نامه كلام اسلامى    ۲۷
ـ اصطلاح نامه اخلاق اسلامى    ۲۷
برنامه هاى آينده    ۲۷
فصل سوم: اصطلاح نامه علوم حديث    ۲۹
شاخه هاى علوم حديث    ۲۹
تعريف اصطلاح نامه علوم حديث    ۳۰
فايده اصطلاح نامه علوم حديث    ۳۰
مراحل تحقيق    ۳۱
الف ـ كتاب شناسى و تهيه مدارك مورد نياز    ۳۱
ب ـ ارزش گذارى و درجه بندى مدارك    ۳۱
ج ـ تحقيق و استخراج اصطلاح    ۳۱
د ـ ايجاد روابط بين اصطلاحات    ۳۱
هـ ـ بازنگرى اصطلاحات و روابط آن ها    ۳۱
و ـ بررسى و تصويب نهايى    ۳۱
ويژگى هاى اصطلاح نامه علوم حديث    ۳۲
الف ـ پوشش موضوعى    ۳۲
ب ـ تعداد اصطلاحات    ۳۲
ج ـ ميزان تورفتگى در ساختار رده اى    ۳۳
د ـ ساختار اصطلاح نامه علوم حديث    ۳۳
۱ ـ رابطه هم ارز يا ترجيحى (ترادف) (Equivalence or Preferential Relation)    ۳۳
موارد و ضوابط ارجاع اصطلاحات «روابط هم ارز»    ۳۴
ضوابط ترجيح    ۳۵
۲ ـ رابطه سلسله مراتبى (Hierarchical Relation)    ۳۶
۳ ـ رابطه وابستگى (Associative Relation)    ۳۷
ملاك روابط راويان    ۳۷
۴ ـ يادداشت دامنه (Scope Note)    ۳۹
۵ ـ عبارت راهنما (Node Label)    ۳۹
۶ ـ توضيح گر (Qualifier)    ۳۹
هـ ـ نمايش اصطلاحات    ۴۰
و ـ توضيح علائم اختصارى    ۴۰
سپاس    ۴۲
مآخذ مقدمه    ۴۳
اصطلاح نامه علوم حديث    ۴۵
نمايش الفبايى    ۴۷
نمايش نظام يافته    ۳۵۵
نمايش ترسيمى    ۴۸۹
فهرست منابع و مدارك اصطلاح نامه    ۵۹۱