سخنى درباره نوافل ماه رمضان و ترتيب آنها - صفحه 1

سخنى درباره نوافل ماه رمضان و ترتيب آنها

ماه رمضان ، بجز نافله هاى نمازهاى پنجگانه ، نافله هايى دارد. روايات اهل بيت عليهم السلام ، بر نافله هاى ديگرى در اين ماه ، تشويق و توصيه دارند كه از اين قرار است:
1. افزودن بر نماز[هاى مستحبّى] به طور كلّى ، ۱
2. دو ركعت نماز در هر شب ، ۲
3. نوافل مخصوص شب هاى: نوزدهم ، بيست و يكم و بيست و سوم ، ۳
4. نوافل شب هاى: سيزدهم ، چهاردهم و پانزدهم ، ۴
5 . نوافل مخصوص شب نيمه ماه رمضان ، ۵
6. هزار ركعت نماز در هر شبانه روز ، بلكه در هر شب و در هر روز ، ۶

1.ر . ك : آنچه بر استحبابش تأكيد شده است / «زياد نماز خواندن» ، ص ۳۵۳.

2.ر . ك : نوافل ماه رمضان / «دو ركعت نماز در هر شب» ، ص ۶۲۱ .

3.ر . ك : آداب مشترك شب قدر / نماز ، ص ۸۲۳ .

4.ر . ك : وسائل الشيعة : ۸ / ۲۴ / باب ۳ .

5.ر . ك : آداب مخصوص شب ها / آداب شب پانزدهم: نماز صد ركعت ، ص ۵۲۳ .

6.ر . ك : نوافل ماه رمضان / «هزار ركعت در هر شب و روز» ، ص ۶۱۵.

صفحه از 5