به بند كشيده شدن شياطين در ماه رمضان - صفحه 1

سخنى درباره به بند كشيده شدن شيطان ها در ماه رمضان

در بسيارى از احاديث اين باب ، به اين نكته اشاره شده بود كه در ماه رمضان ، شياطين به بند كشيده مى شوند . در اين زمينه پرسش هايى پديد مى آيد ، از قبيل اين كه :
شيطان كيست؟ در نظام حكيمانه خلقت ، چرا به شيطان اجازه داده شده كه انسان را گم راه سازد؟ مرز تسلّط شيطان بر انسان تا كجاست؟ چرا خداوند ، در ماه رمضان ، شياطين را به بند مى كشد و از تأثير گم راهگرانه آنان جلوگيرى مى كند؛ ولى در ماه هاى ديگر ، آنان را آزاد مى گذارد؟ و سرانجام ، اگر اين گونه رواياتْ درست اند ، چگونه شمارى از روزه داران ، در اين ماه ، مرتكب گناه مى شوند؟
پاسخ تفصيلى و كافى به اين پرسش ها ، مجالى ديگر مى طلبد ؛ ۱ امّا آنچه به طور اجمال مى توان گفت ، اين است كه : در ديدگاه اسلامى ، شياطين ، موجوداتى نامرئى از جنس جن اند كه از شعور ، آگاهى ، آزادى و قدرتِ انتخاب برخوردارند ؛ ليكن با سوء استفاده از آزادى خود ، با زيبا جلوه دادن زشتى ها و تحريك هوس هاى نامشروع انسان ، به گم راه ساختن و فريب دادن او مى پردازند .

1.در موسوعه ميزان الحكمة ، در ذيل مدخل «شيطان» ، به پاسخ تفصيلى اين سؤال ها و بررسى ابعاد اين موضوع خواهيم پرداخت ، إن شاء اللّه .

صفحه از 5