كار امروز را به فردا افكندن - صفحه 1

التَّسويف

نهى از كار امروز به فردا افكندن

انظر : التوبة : باب 472 ، العمر : باب 2879 .

صفحه از 4