جایگاه بسيجی در روایات - صفحه 3

۲.امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه«خداوند ، خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست دارند ...»ـ :مقصود، آزاد شدگان [ايرانى] است.

۳.تفسير القمي :ـ در تفسير سخن خداوند متعال :«اى مؤمنان! هر كس از شما از دينش (اسلام) برگردد ، [ بداند كه ] خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست دارند . [ اينان ] با مؤمنان ، مهربان و فروتن اند و با كافران ، سختگيرند ، در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى هراسند»ـ: [اين آيه ]درباره قائم (عج) و يارانش است كه در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى هراسند.

۴.مجمع البيانـ درباره سخن خداى تعالى :«اگر [خدا] بخواهد، همه شما را از ميان مى بَرد»ـ: يعنى اگر خدا بخواهد، شما را هلاك مى كند ، اى مردم، و نابودتان مى گرداند. به قولى در اين آيه، كلمه اى محذوف در تقدير است؛ يعنى: اگر بخواهد شما را ببرد، مى برد ، اى مردم ، و عدّه اى ديگر را مى آورد؛ يعنى مردم ديگرى غير از شما را مى آورد كه پيامبرش را يارى مى رسانند. روايت شده است كه وقتى اين آيه نازل شد، پيامبر صلى الله عليه و آلهدستش را به پشت
سلمان زد و فرمود: «آنان ، هموطنان اين مرد هستند، يعنى ايرانيان» .

صفحه از 23