جایگاه بسيجی در روایات - صفحه 1

فصل يكم : جايگاه بسيجى

1 / 1

پيشگويى قرآن

قرآن:

اى مؤمنان! هر كس از شما از دينش (اسلام) برگردد ، [ بداند كه ]خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست دارند . [ اينان ] با مؤمنان ، مهربان و فروتن اند و با كافران سختگيرند ، در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى هراسند . اين ، فضل الهى است كه به هر كس بخواهد ، مى دهد ، و خداوند ، گشايشگرِ داناست .

اى مردم! اگر [خدا] بخواهد همه شما را از ميان مى بَرد و گروه ديگرى پديد مى آورد ؛ و خداوند، همواره بر اين كار تواناست.

و اگر [از دين او] روى برتابيد، به جاى شما گروه ديگرى را مى آورد. آن گاه، آنها مانند شما نخواهند بود .

حديث:

۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ در پاسخ به سؤال از اين آيه :«اى مؤمنان هر كس از
شما از دينش (اسلام) برگردد ، [ بداند كه ] خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست دارند ...»
ـ
: در حالى كه به شانه سلمان مى زد، فرمود : «[آنان] اين مرد و هموطنان اويند». سپس فرمود: «اگر دين به ثريّا آويخته باشد، هرآينه، مردانى از ايرانيان به آن دست يابند».

صفحه از 23