بایسته های بسیج (1) - صفحه 31

۱۰۱.امام على عليه السلام :از دشمنت به شدّت برحذر باش.

۱۰۲.امام على عليه السلام :از دشمن آسوده خاطر مباش ، هرچند [ تو را ] سپاس گويد.

۱۰۳.امام على عليه السلام :كسى كه از دشمنانش انتظار خيرخواهى داشته باشد ، نادان است.

۱۰۴.امام على عليه السلام :با دشمنت مشورت مكن و خبرت را پنهان دار.

۱۰۵.امام على عليه السلام :از مداراى دشمن ، فريب مخور كه او چون آب است ؛ اگرچه داغ شدنش با آتش طول مى كشد ، امّا از خاموش كردنش دريغ ندارد.

۱۰۶.امام صادق عليه السلام :مهربانى از سوى دشمن، محال است.

2 / 2 ـ 8

كمك نخواستن از دشمن

۱۰۷.امام على عليه السلام :آن كه براى انجام يافتن خواسته خود از دشمن خويش، كمك خواهد، از آن دورتر مى شود.

۱۰۸.السنن الكبرى ـ به نقل از خبيب بن عبدالرحمان ، از جدّش ـ :پيامبر خدا به يكى از جنگهايش مى رفت كه من و مرد ديگرى كه هنوز مسلمان نشده بوديم، به حضورش رسيديم و گفتيم : ما حيا
مى كنيم كه قوممان به سوى جنگى برود و ما حضور نيابيم.
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «آيا اسلام آورده ايد؟». گفتيم : نه . فرمود : «ما براى پيكار با مشركان ، از مشركان كمك نمى گيريم».

صفحه از 44