بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 1

2 / 3

اخلاق شايسته

2 / 3 ـ 1

اخلاص

قرآن:

گفت : به عزتت سوگند كه همه آنان را گمراه خواهم كرد ، مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را .

حديث:

۱۳۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:اى ابوذر! بايد در هر كارى انگيزه اى نيكو داشته باشى، حتى در خوابيدن و خوردن.

۱۳۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ بنده اى چهل بامداد براى خدا اخلاص نورزيد، مگر آنكه چشمه هاى حكمت از دلش به زبانش جارى شد.

صفحه از 78