تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 3765
نگاهی به كتاب «انديشه اجتماعی در روايات امر به معروف ونهی از منكر»

نگاهی به كتاب «انديشه اجتماعی در روايات امر به معروف ونهی از منكر»

News

شنبه 9/9/87

راوي : كتاب انديشه اجتماعی در روايات امر به معروف ونهی ازمنكر بر اساس احاديث معتبر و با موضوع تبيين جامعه شناختی احاديث تأليف و منتشر شده است.

به گزارش راوي، مباحث اين كتاب در دو بخش جامع نظری و تحليلی و در چهار فصل گردآوری شده است.
درفصل اول اين كتاب، وارد شدن به حيطه روانی انسان مطرح شده است. زيرا برای تبيين ريشه‌های فرهنگی در جوامع، بحث روانشناختی لازم است.
درفصل دوم به بررسی و تبيين نظريه‌های كنترل اجتماعی پرداخته شده است.
همچنين در فصل سوم اين كتاب نويسنده به بررسی اطلاعات به دست آمده ازجامه شناسی و روانشناسی اجتماعی در روايات امر به معروف و نهی از منكر می‌پردازد.
درفصل چهارم اين كتاب جمع بندی مباحث مطرح شده و توضيح گروه‌های اجتماعی و روابط بين آنها و راهكارهای علمی و عملی مطرح شده در روايات آورده شده است.

كتاب انديشه اجتماعی در روايات امر به معروف و نهی از منكر، تأليف «غلامرضا صديق‌اورعی» و تدوين «محسن طوسی» در 160صفحه، با جلد نرم و شمارگان 1000 نسخه و به بهای 1500تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث وارد بازار نشر شده است.

News

شنبه 9/9/87

راوي : كتاب انديشه اجتماعی در روايات امر به معروف ونهی ازمنكر بر اساس احاديث معتبر و با موضوع تبيين جامعه شناختی احاديث تأليف و منتشر شده است.

به گزارش راوي، مباحث اين كتاب در دو بخش جامع نظری و تحليلی و در چهار فصل گردآوری شده است.
درفصل اول اين كتاب، وارد شدن به حيطه روانی انسان مطرح شده است. زيرا برای تبيين ريشه‌های فرهنگی در جوامع، بحث روانشناختی لازم است.
درفصل دوم به بررسی و تبيين نظريه‌های كنترل اجتماعی پرداخته شده است.
همچنين در فصل سوم اين كتاب نويسنده به بررسی اطلاعات به دست آمده ازجامه شناسی و روانشناسی اجتماعی در روايات امر به معروف و نهی از منكر می‌پردازد.
درفصل چهارم اين كتاب جمع بندی مباحث مطرح شده و توضيح گروه‌های اجتماعی و روابط بين آنها و راهكارهای علمی و عملی مطرح شده در روايات آورده شده است.

كتاب انديشه اجتماعی در روايات امر به معروف و نهی از منكر، تأليف «غلامرضا صديق‌اورعی» و تدوين «محسن طوسی» در 160صفحه، با جلد نرم و شمارگان 1000 نسخه و به بهای 1500تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث وارد بازار نشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :