نقد «تدوين السنّة» ابراهيم فوزی - صفحه 289

نقد «تدوين السنّة» ابراهيم فوزى

قاسم جوادى

از مسائلى كه لازم است مورد توجه حوزه هاى علميه قرار گيرد، جريانهاى انديشه اى و فرهنگى جهان اسلام است؛ چه مباحثى كه در تضاد با انديشه هاى اسلامى است و چه مباحثى كه با آن سازگار است، اطلاع از اين جريانها مى تواند از بسيارى از دوباره كاريها جلوگيرى كند و مسئوليت حوزويان را ـ در ردّ يا تأييد ـ در قبال جهان اسلام مشخصتر كند: اين مقاله نيز ـ كه گزارشى از كتاب تدوين السنّة، نوشته «ابراهيم فوزى» است ـ در پس همين ضرورت فراهم آمده است. در پايان مقاله نكاتى به عنوان نقد ديدگاههاى نويسنده بيان خواهد شد.
قبل از پرداختن به اصل گزارش، نكاتى را تذكر مى دهيم.
1 ـ كتاب داراى مطالب فراوانى است كه نقد و معرفى همه آنها از عهده يك مقاله بيرون است و ما در اين نوشته تنها گزارشى از آن را ارائه مى دهيم.
2 ـ نويسنده از انديشمندان اهل سنّت است، بنابراين در برخورد نقدى با ايشان لازم است فضايى كه ايشان در آن قرار داشته مورد توجه قرار گيرد؛ نمى توان با فضاى فكرى مخالف يا حتى متضاد با آنچه ايشان در آن قرار داشته، به نقد ايشان پرداخت. آنچه از مباحث ايشان به اصل

صفحه از 298