دعا در سیره ی معصومان(ع)

پرسش :

دعا در سیره ی معصومان(ع) به چه صورتی وارد شده است؟پاسخ :

چند نمونه از سیره ی معصومان(ع) در مورد دعا:
۱.    شروع دعا با مدح و ثنای الهی.
۲.    ختم دعا با صلوات بر پیامبر و اهلبیت(ع) و در بیشتر مواقع، شروع نیز با صلوات.
۳.    بیان نعمت های الهی پیش از درخواست حاجت، به تناسب نیاز.
۴.    دعا با حال تضرّع.
۵.    دعا با جمع.
۶. دعا برای همگان.
۷. دعا هنگام شب.
۸. دعا بعد از نماز.
۹. دعا در اوقات مقدس.
یادآوری:
در کتاب نهج الدعاء، سفارش های فراوان در مورد دعا آمده است و طبیعی است که خودشان نیز پایبند به آنها بوده اند و می توان جزء سیره ی آنان به شمار آورد.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت