پيرامون محرّمات احرام

پيرامون محرّمات احرام

وقتی که حج گزار، محرم می شود اموری بر او حرام می شود

محرّمات احرام بيست وچهار امر هستند كه نوزده مورد آن ها مشترك بين مرد و زن است ، يكى مختص به زنان و چهار امر مخصوص به مردان است .

موارد مشترك:

۱ ـ در آينه نگريستن

۲ ـ استفاده از هر نوع بوى خوش

۳ ـ سرمه كشيدن براى زينت

۴ ـ روغن ماليدن

۵ ـ انگشتر به دست كردن براى زينت

۶ ـ هرگونه لذت جنسى بردن چون آميزش و بوسيدن و تماس

۷ ـ استمناء

۸ ـ عقد خواندن براى خود يا ديگران و گواه آن گشتن

۹ ـ زدودن مو

۱۰ ـ چيدن و كوتاه كردن ناخن

۱۱ ـ دندان كشيدن

۱۲ ـ خون انداختن تن، هر چند چون خراش باشد يا از مسواك زدن، پديد آيد

۱۳ ـ كشتن حشرات بدن چون شپش و كك و مانند اين دو

۱۴ ـ سلاح بستن ولى همراه بردن آن مكروه است

۱۵ ـ شكار حيوانات زمينى و يا خوردن گوشت شكار

۱۶ ـ كندن درخت و گياه در حرم روييده و يا قطع آن ها، جز آنچه استثناء شدهاست

۱۷ ـ فسوق يعنى دروغ گفتن و فحش و تفاخر

۱۸ ـ جدال يعنى «لا واللّه » و «بلى واللّه » گفتن

۱۹ ـ استفاده از زيور آلات، گرچه بيشتر مورد استعمال زنان است

آن چه كه به مردان اختصاص دارد :

۲۰ ـ لباس دوخته پوشيدن

۲۱ ـ پوشيدن چيزى كه همه روى پا را بگيرد

۲۲ ـ پوشاندن سر

۲۳ ـ سايه بان بالاى سر قراردادن

آن چه ويژه زنان است:

۲۴ ـ پوشاندن چهره