تحليلى درباره روش هاى تربيت كودك - صفحه 1

تحليلى درباره روش هاى تربيت كودك

برخى دانشمندان بر اساس نحوه تربيت كودك ، چهار الگوى تربيتى ارائه كرده اند . با مطالعه منابع اسلامى ، مى توان الگوى پنجمى را ارائه نمود . در ادامه ، اين پنج الگو را بررسى مى كنيم :

1 . الگوى تربيتى مبتنى بر سختگيرى

اين الگوى تربيتى كه بيشتر در ميان نسل گذشته جريان داشت ، كودكانى تربيت مى كرد كه چون محبّت نمى ديدند ، از نظر عاطفى و روانى ، دچار اضطراب ، تنش ، افسردگى و گاهى خودكشى مى شدند ؛ امّا به جهت سختگيرى ، پُرتلاش و مسئوليت پذير بودند . والدين به اين جهت به فرزندان خود ، محبّت نمى كردند كه آنها به اصطلاح ، لوس نشوند و معتقد بودند كه تعريف و تمجيد ، موجب لوس شدن آنها مى شود .

2 . الگوى تربيتى مبتنى بر محبت و عدم قاطعيت

در اين الگو ، كه در واكنش به الگوى اوّل شكل گرفت ، فرزندانى لوس ، ضعيف النفس ، وابسته ، پُرتوقع و از لحاظ عاطفى كودكْ صفت ، تربيت مى شوند ، در برابر مشكلات ، مقاوم و صبور نيستند و در زندگى خانوادگى و اجتماعى شان ، به شدّت دچار مشكل مى شوند ؛ هر چند از لحاظ عاطفى ، كمتر احساس

صفحه از 5