اوصاف قرآن در قرآن و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
سال دفاع : 1378

چکیده :

(7)
اوصاف قرآن در قرآن و روایات

شکرى، محمدرضا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: امامى، ابوالقاسم
1378

تحقیق حاضر شامل سه بخش است. بخش اول، بت‏پرستى از نظرعلم ادیان یا جامعه‏شناختى: تعاریف بت و بت‏پرستى، نظریات محققان درباره‏ىِ پیدایش بت و بت‏پرستى، بت‏پرستى قبل از ظهور اسلام، اسامى بت‏هاىِ معروف اعراب؛ بخش دوم، مظاهر بت‏پرستى از نظر اسلام: بت‏پرستى از دیدگاه قرآن، احادیثى پیرامون بت‏پرستى؛ بخش سوم، آثار و بقایاى بت‏پرستى در میان عوام مردم: نوع نگرش به بت و بت‏پرستى در عصر حاضر، شبهاتى پیرامون شیعه، تمدن و جاهلیت مربوط به همه‏ىِ اعصار است.

کلیدواژگان :