پیوند قرآن با صحیفه سجادیه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تربیت مدرس
سال دفاع : 1378

چکیده :

(۸)
پیوند قرآن با صحیفه سجادیه

حسینى، طیّبه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرّس
استاد راهنما: ایروانى نجفى، مرتضى
۱۳۷۸

این پژوهش در چهار فصل با این موضوعات نوشته ‏شده ‏است: فصل اول، کلیاتى درباره موضوع؛ نظیر مقدمه، بیان مسأله، فرضیات، سؤالات اصلى تحقیق، روش تحقیق، سابقه و ضرورت انجام تحقیق؛ فصل دوم، زندگانى على بن‏الحسین (ع): معرفى امام (ع)، دوره‏هاى زندگى آن حضرت و حوادث مربوط به آن، نهضت‌هاى شیعى و موضع آن حضرت در قبال آن‌ها، شهادت و وصایاى آن حضرت؛ فصل سوم، دعاهاى صحیفه سجادیه؛ فصل چهارم، نتیجه‏گیرى شامل موارد اقتباس از آیات، موارد تلمیح به آیات، موارد تفسیر آیات، موارد هم‏مضمون با آیات، موارد اشاره به آیات.

کلیدواژگان :