قرآن در روایات کافی

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده‏ىِ اصول دین تهران
سال دفاع : 1379

چکیده :

(13)
قرآن در روایات کافی

ببریان، مرضیه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده‏ىِ اصول دین تهران
استاد راهنما: معارف، مجید
1379

این پایان‏نامه در چهار بخش با این موضوعات نظام و نگارش یافته‏است: بخش اول، شرح حال کلینى؛ بخش دوم، جایگاه قرآن در روایات کلینى: یادگیرى قرآن، چگونگى خواندن قرآن، ثواب خواندن قرآن، عمل به قرآن، محتواى قرآن، نزول قرآن بر یک حرف، امتیاز قرآن بر سایر کتب، چگونگى ختم قرآن، آثار و فضایل قرآن، شأن نزول بعضى از سور؛ بخش سوم، تفسیر و تأویل در روایات کافى: معناى لغوى و اصطلاحى تفسیر و تأویل و رابطه‏ىِ میان آن دو، گونه‏هاىِ تفسیر در روایات کافى (پاسخ به سئوالات قرآنى، توضیح مفردات و استدلال به آیات قرآن)، گونه‏هاىِ تأویل در روایات کافى (مراد متکلم، مصادیق، لوازم کلام)؛ بخش چهارم، تحریف قرآن در روایات کافى؛ معانى تحریف، ریشه‏ىِ تفکر تحریف، عقیده‏ىِ علماى شیعه در مورد تحریف، استدلال شیعه بر تحریف‏ناپذیرى قرآن، بررسى اشکالات وارد بر روایات کافى، بررسى نمونه‏هایى از روایات کافى حاکى از شبهه‏ىِ تحریف.

کلیدواژگان :