موضع پيامبر در برابر آينده رسالت - صفحه 2

طرحى نيفكنده و يكسر ، كار را به مردم وا نهاده است؟
عالمان، محدّثان،متكلّمان و متفكّران اسلامى در اين باره بسيار نگاشته اند و نظريه هاى گونه گونى ارائه كرده اند. ۱ به واقع، آنان كوشيده اند آنچه را در تاريخ اسلامْ واقع شده، به گونه اى، استوار سازند و بر آن، مبنا يا مبناهايى بنا نمايند؛امّا حقيقت چيست؟
نگريستن دقيق به موضوع و بررسى همه جانبه زندگانى پيامبر خدا نشان مى دهد كه موضع ايشان در برابر آينده رسالت، از سه حال، خارج نيست:
1 . پيامبر صلى الله عليه و آله مسئله را يكسر «مسكوت» گذاشته و درباره آن ، هيچ سخنى با امّت نگفته است.
2 . پيامبر صلى الله عليه و آله آن را «به امّت ، وا نهاده» و به تدبير آنان اعتماد كرده و صحابه را به تعيين سرنوشت آينده رسالت ، مأمور نموده است.
3. پيامبر صلى الله عليه و آله با نصّى (تصريحى) روشن، «آينده را رقم زده» و شخصى را كه مى بايد پس از او مسئوليّت هدايت امّت و اداره جامعه اسلامى را به دوش گيرد، معرّفى كرده است.
اكنون به اين فرض ها مى نگريم و چگونگى آنها را بررسى مى كنيم. ۲

1.متكلّمان و متفكّران اسلامى، در امامت پس از پيامبر خدا به ديدگاه هايى چون : «اجماع»، «بيعت»، «اختيار و انتخاب مردم»، «غلبه و قدرت»، «اظهار نظر و تعيين اهل حلّ و عقد» و «نص» ، گرايش داشته و دارند. اين ديدگاه ها را همراه با نقد و بررسى، در ذيل مدخل «الإمامة الخاصّة» از موسوعة ميزان الحكمة خواهيم آورد. براى آگاهى از آنچه ياد شد، از جمله ، ر . ك : الأحكام السلطانية ، ماوردى : ص ۱۵، الأحكام السلطانية، فرّاء: ص۴۴۰ به بعد،نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى: ص ۱۲۱، النظام السياسى فى الإسلام، (رأى الشيعة، رأى السنّة، حكم الشرع)، احمد حسين يعقوب : ص ۲۳ به بعد، الإمامة وأهل البيت، محمّد بيومى مهران : ج۱ ص۵۰ به بعد.

2.بررسى هاى خردمندانه و تحليل هاى درخشانى كه در پى مى آيد ، از كتاب ارزشمند نشأة التشيّع والشيعة (ص ۲۳ـ۵۶) ، اثر انديشمند شهيد ، آية اللّه سيّد محمّد باقر صدر است كه توضيحاتى بر آن افزوده و منقولات آن را مستند ساخته ايم .

صفحه از 14