بحثى درباره مكان غدير - صفحه 1

بحثى ۱ درباره مكان ۲ غدير

غدير خم از مكان هايى است كه شاهد توقّف هاى متعدّد پيامبر اسلام بوده است. توقّف هاى پيامبر صلى الله عليه و آله در غدير خم را مى توان چنين خلاصه كرد:
1 . هنگام هجرت به مدينه،
2 . در بازگشت از حَجّة الوداع،
3 . هنگام وقوع بيعت غدير در آن.
هر يك از اينها، سازنده بخشى مهم از تاريخ اسلام اند : هجرت، كه مبدأ انتشار دعوت به اسلام و فراتر رفتن آن از حصار مكّه و فراگير شدن آن در همه دنيا بود؛ حجّة الوداع و بازگشت از مكّه به مدينه، كه پايان رسالت بود و در آن، دين به كمال رسيد و نعمت، كامل شد؛ و بيعت غدير، كه زمينه سازى براى عهد امامت و امام، در انتهاى عهد رسالت و رسول بود. و از اين جاست كه «غدير خم»، در جغرافياى اسلام، اهمّيت، و در ميان نشانه هاى برافراشته تاريخ اسلام، منزلتى رفيع يافت.
اين مكان، بيشتر به عنوان محلّ نصب امير مؤمنان به ولايت، مشهور است تا به

1.اين بحث ، از مقاله دكتر عبد الهادى فضلى، برگرفته شده كه به مناسبت گذشت چهارده قرن از واقعه غدير، در شماره بيست و پنجم مجلّه تراثنا به چاپ رسيده است.

2.براى آشنايى و آگاهى بيشتر ، به نقشه ها و تصاوير پايان كتاب مراجعه شود .

صفحه از 25